• Sitemize Puan Verin
 • A
 • A
 • A

SGK

 • Türkiye’de yapılamayan tetkik ve tedaviler yurtdışında yapılması halinde ödenmekte midir?

  Tetkik ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığına dair alınacak sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığınca onaylanması halinde tedavi ve tetkikin faturada yer alan tutarının tamamı Kurumumuzca ödenmektedir.

 • Kolostomi torbalarını hangi sıklıkta reçeteye yazdırabilirim?

  Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve hasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

 • Yurt dışına turistik amaçlı giden emekli sandığına tabi sigortalıları yurt dışında hastalanmaları halinde tedavi giderleri ne şekilde karşılanır?

  Yurtdışına turistik amaçlı giden emekli sandığına tabi sigortalıların yurt dışında (Almanya ve KKTC hariç) turistik amaçla bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedeller Kurumca karşılanmamaktadır. Ancak Almanya’da turistik amaçlı bulunanların 26 Kasım 2012 tarihinden sonraki tedavi giderleri ikili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunanların ise 6495 sayılı torba kanunla getirilen düzenleme doğrultusunda tedavi giderleri Kurumca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ödenmektedir.

 • Hasta alt bezi bedelleri ödenmekte midir ?

  (1) Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2(iki) aylık dozlar halinde; a. kolostomi ve ürostomide en fazla 60 torba, 20 adaptör ve 2 pasta, İleostomili hastada ise 90 torba, 30 adaptör ve 3 pastayı geçmemek üzere b. aşağıda sayılan durumlarda ise kolostomide en fazla 90 torba, 30 adaptör ve 3 pasta, ileostomide ise 135 torba, 45 adaptör ve 5 pastayı geçmemek üzere 1. torbanın cilde uzun süre yapışık kalmasını engelleyecek karın duvarı ya da stomaya ait fiziksel şekil bozukluklarında 2. günde 1 torbayla kontrol edilemeyecek derecede fonksiyonel bozuklukları olan hastalarda 3. ostomi etrafında oluşacak cilt ülserlerinde, bu durumlar devam ettiği sürece reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (3) Sağlık kurumlarınca temin edilmesi halinde sağlık raporu aranmaz.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerinin diş tedavilerinde kaç adet implant bedeli Kurumca ödenmektedir ?

  Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenlere; her bir çene için en fazla dört adet implant bedeli SUT bedelleri dikkate alınarak ödenir.

 • Kamu personelinin ayakta tedavi olmaları halinde hekim ve diş hekimi muayene katılım payı tahsili ne şekilde yapılacaktır ?

  Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili; Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır.. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen 5 TL katılım payı; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, tahsil edilmekte Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen 12 TL katılım payı; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, b) Diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden, c) Diğer kişiler için “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı eczanelerce kişilerden, tahsil edilmektedir. Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere, 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 TL artırılarak tahsil edilmekte olup artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilmektedir.

 • Evli çiftlerin her ikisi de genel sağlık sigortalısı ise tüp bebek tedavisi için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı hesabında hangisinin durumu dikkate alınır?

  En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir.

 • Üç yıldan az evli çiftler tüp bebek tedavisi alabilir mi?

  Tüp bebek tedavilerinin hiçbirinde 3 yıllık evlilik şartı aranmamaktadır. Ancak “açıklanamayan infertilite” vakalarında 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır. Uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde tüp bebek tedavisinden yararlanılabilmektedir.

 • İlave ücret alınmayacak kişiler kimlerdir?

  Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden, b) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

 • Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınabilir mi?

  Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, otelcilik hizmetleri ve istisnai işlemler hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz.

 • Hastalar, Kurumla sözleşme imzalamış özel sağlık hizmeti sunucusuna her alanda başvurabilirler mi?

  Özel sağlık hizmeti sunucularına, Kurumla sözleşmeli olduğu branşlarda başvuru yapabilirler.

 • Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı alınacak mı?

  Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır.

 • İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri hangileridir?

  1-“Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 2-Yoğun bakım hizmetleri, 3-Yanık tedavisi hizmetleri, 4-Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 5-Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 6-Organ, doku ve kök hücre nakilleri, 7-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 8-Diyaliz tedavileri, 9-Kardiyovasküler cerrahi işlemlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.

 • Hekim ve diş hekimi muayenesi için ödenmesi gereken muayene katılım payı ücretleri ne kadardır?

  Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5TL, Özel sağlık hizmeti sunucularında ise 12 TL katılım payı alınmaktadır.

 • Sürekli görevle işverenim tarafından yurt dışına gönderildim. Sağlık giderlerim Kurumunuzca ödenir mi?

  Sağlık hizmeti giderleri yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır. Aşan kısmı işverenleri tarafından karşılanır Şayet görevle gönderildiği ülke ile ülkemiz arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi var ise tedavi giderleri ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında karşılanmaktadır.

 • Kaplıca tedavisi için Resmi Sağlık Kurulundan rapor aldım. Ayrıca sevk yaptıracak mıyım?

  Kaplıca tedavilerine ilişkin yol giderleri ve gündelikler, Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak karşılanır.Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 (beş) iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekir.Müracaat edilememesi halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp SUT eki EK-4/A formu düzenlenmesi yeterlidir.

 • Yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenir mi?

  Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda Kurumumuzca finansmanı sağlanan hizmetlere ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmektedir.

 • Sevkin yapıldığı tarihten itibaren kaç gün içinde sevkin yapıldığı sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmelidir?

  Sevkin yapıldığı tarihten (sevk yapılan gün dahil) itibaren 5 (beş) iş günü içinde sevkin yapıldığı sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları ve primleri nasıl hesaplanır?

  Ücretsiz olarak çalışan sigortalıların günlük kazancı, asgari ücretin otuzda biri üzerinden hesaplanır. Bu durumdaki sigortalıların primlerinin tümü işverenleri tarafından ödenmektedir.

 • 4/a (eski SSK) sigortalısıyım. 180 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan iş yeri ve işte çalışıyorum. Benden ve işverenimden tahsil edilecek olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları kaçtır?

  5510 sayılı Kanun uyarınca, Kanunun 4/a kapsamında hizmet akdine tabi olarak bir işveren tarafından çalıştırılan (eski SSK) sigortalının, çalışmalarının 180 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 3 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi % 9, işveren hissesi % 14 olmak üzere toplam % 23 olacaktır.

 • İşyeri bildirgesi ne zaman verilmelidir?

  İşçi çalıştırılmaya başlanan bir işyeri için, en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarihte belirlenen işyeri bildirgesi formu ve gerekli belgeler ile işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Sigortalı çalıştırılan bir işyerini devralan işveren, en geç devir tarihinden itibaren 10. gün işyeri bildirgesi vermek durumundadır. Bulunduğu ilden başka bir ile nakil edilen işyerleri için de 10 günlük sürede işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Ayni il içindeki işyeri nakillerinde ise, işyeri bildirgesi verilmesi gereği bulunmamakta, yalnız adres değişiklik bildirimi yeterli olmaktadır.

 • Alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar SGK’ya nasıl bildirilir?

  Alt işveren, asıl işverinin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, SGK’dan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

 • Muhasebe bürosunda çalışıyorum.Mükelleflerin yanında çalışan işçilerin almış oldukları 1 veya 2 günlük raporlarını SGK'ya bildirmek zorunda mıyız?

  Hastalık halinde ilk iki gün geçici iş göremezlik geliri ödenmediğinden 2 günlük raporların SGK’ya bildirilme zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazası durumunda iş kazası tutanağının bildirimi gerektiğinden bunların raporlarla birlikte SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

 • 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan borçlanmalar ne şekilde değerlendirilecektir?

  5510 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler uzun ve kısa vadeli sigortalar yönünden sigortalının borçlanmayı yaptığı tarihteki statüsüne göre belirlenecek; ancak personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri ile seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, Kanunun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında değerlendirilecektir.

 • Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi aynı işyerinde çalışabilir mi?

  Evet. SGDP' ye tabi giriş yapılarak çalışabilir.

 • 1/10/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olup bu tarihten önce veya sonra aylık bağlananlar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilecekler mi?

  2008 Ekim ayı başından önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra sosyal güvenlik destek pirimi ödeyerek çalışmaya devam edenler, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabileceklerdir.

 • 4/a (eski SSK) emeklisiyim. 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalısı olarak çalışmaya başladığımda, sosyal güvenlik destek primi kesintisi için Kuruma bildirge vermem gerekir mi?

  Yaşlılık aylığı almakta iken BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olunmasını gerektirecek şekilde çalışmaya başlayanlardan sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır. Bu kişiler isteklerine göre, ya sigortalı sayılmayacaklar ya da tüm sigorta kollarına tabi sigortalı sayılıp yaşlılık aylıkları kesilecek."6663 madde 23-24"

 • Maktu aylık nedir? Hasta ve izinli olsa bile aylığı tam ödenenlerin aldığı geçici iş göremezlik ödeneği ve maktu aylık mahsuplaşması nasıl yapılmaktadır?

  Hastalık, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığın tam olarak ödenmesi haline maktu aylıkla çalışma denir. Raporu nedeni ile iş göremezlik ödeneği alan işçi bu ödeneği işyerine iade ederek maktu aylığını tam alır.

 • 4/b (eski Bağ-Kur) emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. İş kazası geçirmem halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

  Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışırken, iş kazası geçirmeniz halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

 • 4/a (eski SSK) emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. Hastalanmam halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

  Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan 4/a (eski SSK) emeklileri, hastalanmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamazlar.

 • İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

  Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. İş kazalarında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır.

 • SGK İşten Ayrılma Bildirimi hangi durumda yapılmalıdır?

  01.10.2008 tarihinden başlanarak çalışanların sigortalılıklarının sona ermesinde sigortalı işten çıkış bildiriminin SGK'ya yapılması gerekmektedir. 01.08.2009 tarihinden geçerli olarak bu bildirimin sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün içinde yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda; çalışanların işten ayrılmaları durumunda (işten ayrılma nedeni belirtilerek) sigortalı işten çıkış bildiriminin bu sürede yapılması önem taşımaktadır.

 • İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?

  Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz. Sigorta bildirimlerinin yapılmaması veya eksik bildirim hallerinde, bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.

 • Şubat ayında tam çalışan bir sigortalı için kaç gün üzerinden prim ödenmelidir?

  Sosyal sigorta mevzuatı açısından aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın (28, 29, 30, 31) 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Herhangi bir ayda eksik çalışması bulunmayan bir sigortalı için ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmaktadır. Bu durum Şubat ayı için de aynen geçerlidir. Öte yandan; ilgili ayda eksik çalışması bulunan sigortalının prim günü sayısı, çalıştığı gün sayısına bakılarak belirlenmektedir. Söz gelimi; Şubat ayında "3" gün raporlu bulunan bir sigortalı, Şubat ayı 28 gün sürdüğü için (2010 yılı için) 25 gün çalışmış olacaktır.

 • İsteğe bağlı sigortalıyım. Prim borcumun olması genel sağlık sigortasından yararlanmamı etkiler mi?

  5510 sayılı Kanunun 67nci maddesi sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenlemekte olup, 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için; 60ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi genel sağlık sigortalısı yani isteğe bağlı sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, • Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması • Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, • Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, şartlarını taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla prim borcunuzun bulunması genel sağlık sigortasından yararlanmanıza engel teşkil etmektedir.

 • Vatansız ve sığınmacılar GSS kapsamında mıdır?

  Evet, bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinin 2 numaralı alt bendi kapsamında GSS'lidir. Tescil işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

 • 1005 sayılı kanundan aylık alan kişiler GSS kapsamında mıdır?

  Evet, bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında GSS'lidir.

 • Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk vatandaşları GSS uygulamasına alınacak mı yapmaları gereken nedir bilgi almak istiyorum?

  Bu kişilerin adres kayıt sistemine bakılarak işlem yapılacak olup. Adresi Türkiye'de bulunanla GSS kapsamına alınmaktadır. İkili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde çalışanların belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla 60/g tescilleri iptal edilecektir.

 • 2330 sayılı kanundan aylık alan kişiler GSS kapsamında mıdır?

  Evet, bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinin 6 numaralı alt bendi kapsamında GSS'lidir.

 • Çocuk esirgeme kurumlarında hizmetlerde ücretsiz faydalanan kişiler GSS kapsamında mıdır?

  Evet, bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinin 7 numaralı alt bendi kapsamında GSS'lidir.

 • 442 sayılı kanuna göre köy korucuları GSS kapsamında mıdır?

  Bu kişiler 4/a'lı sigortalı olmaları nedeniyle GSS'den faydalanmaktadırlar.

 • 2913 sayılı kanundan aylık alan kişiler GSS kapsamında mıdır?

  Evet, bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinin 10 numaralı alt bendi kapsamında GSS'lidir.

 • Harp malullüğü aylığı alanlar ile terörle mücadele kanunu kapsamında aylık alan kişiler GSS kapsamında mıdır?

  Evet, bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinin 8 numaralı alt bendi kapsamında GSS'lidir.

 • 4447 sayılı kanuna göre işsizlik ödeneği alanlar ile kısa çalışma ödeneği alan kişiler GSS kapsamında mıdır?

  Evet, bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (e ) bendi kapsamında GSS'lidir.

 • Türkiye de ikameti 1 yılı aşan kişiler hangi kapsamda sigortalı sayılacaklardır?

  Bu kişiler talep etmeleri halinde Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında GSS'li sayılırlar. 2017 yılı için aylık 426 TL ödeyerek GSS'den faydalanabilirler.

 • Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk vatandaşları GSS uygulamasına alınacak mı yapmaları gereken nedir bilgi almak istiyorum?

  Bu kişilerin adres kayıt sistemine bakılarak işlem yapılacak olup. Adresi Türkiye'de bulunanla GSS kapsamına alınmaktadır. İkili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde çalışanların belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla 60/g tescilleri iptal edilecektir.

 • Yabancı uyruklu kişi Türkiye’de GSS kapsamında prim yatırıyor ise hak sahipleri için ayrıca GSS primi ödemek durumunda mı bilgi almak istiyorum?

  Yabancı uyruklular 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında GSS'li olmaları durumunda bakmakla yükümlü oldukları kişiler de GSS'den faydalanırlar.

 • Yabancı uyruklu engelli vatandaşım GSS primi yatırmak durumunda mıyım konu hakkında bilgi almak istiyorum?

  Bu kişiler talep etmeleri halinde Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında GSS'li sayılırlar. 2017 yılı için aylık 426 TL ödeyerek GSS'den faydalanabilirler.

 • GSS için başvuruda bulundum prim tutarının yüksek olduğunu düşünüyorum ne yapmam gerekli bilgi almak istiyorum?

  Türk vatandaşları için geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurararak gelir testi talebinde bulunabilirler. Gelir testi sonucuna göre aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle GSS'li sayılırlar. Yabancı uyruklular için gelir testi başvurusu yapılmayıp talepleri halinde 60/d kapsamınd atescilleri yapılır.

 • GSS için ödemem gerek tutar tarafıma tebliğ edildi sağlıktan yararlanabilmek için ayrıca aktivasyon yaptırmam gerekli mi bilgi almak istiyorum?

  Aylık primlerini ödeyerek GSS'den faydalanmaya devam edecektir. Ayrıca bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

 • Yabancı uyruklu vatandaşım GSS için SYDV müracaatta bulunmam gerekli mi ne kadar prim yatıracağım bilgi almak istiyorum?

  Yabancı uyruklu vatandaşlar gelir testine müracaat edemeyecekleri için SYDV'e başvurmayacaklardır. Aylık 426 TL ödeyerek GSS'li olabilirler.

 • Mavi kartlıyım Türkiye’de ikamet etmekteyim GSS uygulamasına katılmak durumunda mıyım?

  Bu kişiler talep etmeleri halinde Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında GSS'li sayılırlar. 2017 yılı için aylık 426 TL ödeyerek GSS'den faydalanabilirler.

 • Yabancı öğrenciyim Türkiye’de sağlıktan yararlanmak için ne yapmam gerekir bilgi almak istiyorum?

  Kayıt tarihinden itibaren ilk üç ayda başvurmaları halinde 2017 yılı için aylık 71,10 TL karşılığında GSS'li sayılır.

 • Yabancı öğrenciyim tam burslu olarak Türkiye’de okumaktayım GSS kapsamına alınacak mıyım bilgi almak istiyorum?

  YTB kapasamında burslu olanlar için ilgili Kurum tarafından GSS işlemleri yapılmaktadır. Bunun dışındakiler kendi talebiyle GSS'li sayılırlar.

 • POMEM(Polis meslek eğitim merkezi)okumaktayım GSS kapsamına alınacak mıyım bilgi almak istiyorum?

  Bu kişilerin başka kapsamda sigortalılığı yoksa genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

 • GSS primi yatırmaktayım hangi bankalardan ödeme yapacağım hakkında bilgi almak istiyorum?

  Albaraka Türk Bankası, Alternatif Bank, Deniz Bankası, Finansbank, Halk Bankası, Kuveyt Türk Bankası, PTT Bank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Finans Katılım, Yapı Kredi Bankası.

 • 01.01.2016 tarihinde kısmi süreli çalışandım 01.01.2017 tarihinde tam zamanlı çalışmaya başladım geriye dönük GSS kapsamına alınacak mıyım bilgi almak istiyorum?

  1/10/2016 sonrasında bakmakla yükümlü olunmayan ve 20 günden az kısmi süreli çalışmalarda kalan günlerde GSS kapsamına alınırlar. Bu tarihten önceki kısmi süreli çalışmalarda eksik günler GSS'li olarak tamamlanır.

 • Özel banka sandığına tabi çalışanım 60 g kapsamında tescilim yapılmış ne yapmam gerekli bilgi almak istiyorum?

  İlgili Banka tarafından SGK'a bilidirmde bulunulması gerekiyor.

 • Yeşil kartlı olarak sağlıktan yararlanmaktayım GSS için yapmam gereken işlemler nelerdir bilgi almak istiyorum?

  60/1/c-1 kapsamında GSS'li sayılanlar 60/1/g kapsamında GSS'li olmak isterlerse Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak ve gelirlerinde artış olduğunu beyan ederek tescil edilebilirler.

 • GSS kapsamında prim ödemekteyim ödemediğimiz takdirde faiz uygulaması nasıl yapılıyor bilgi almak istiyorum?

  Ödenmeyen dönemlere ilişkin gecikme cesası ve gecikme zammı alınmaktadır. Ancak 1/4/2017 öncesine ait borçlar 30/4/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cesazı ve gecikme zammı tahsil edilmeyecek halen ödeme yapmayanlar için gecikme cezası ve gecikme zamları tahakkuk edilecektir.

 • Part time çalışanım GSS primi ödemek durumunda mıyım bilgi almak istiyorum?

  1/10/2016 sonrasında bakmakla yükümlü olunmayan ve 20 günden az kısmi süreli çalışmalarda kalan günlerde GSS kapsamına alınırlar. Bu tarihten önceki kısmi süreli çalışmalarda eksik günler GSS'li olarak tamamlanır.

 • Geçici köy korucusuyum sağlıktan yararlanamıyorum ne yapmam gerekli bilgi almak istiyorum?

  Bu kişiler 4/a'lı sigortalı olmaları nedeniyle GSS'den faydalanmaktadırlar. Sorun yaşamaları halinde Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurabilirler.

 • Emekli sandığına tabi çalışanım 19 yaşında oğlum var GSS kapsamına alınması gerekir mi sağlıktan yararlanması için ne yapmamız gerekir bilgi almak istiyorum?

  Lise ve dengi öğrenim için 20, Yükseköğrenim için 25 yaşına kadar bakmakla yükümlülüğü devam eder.

 • 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir?

  Genel Sağlık Sigortası 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiş olup tüm Türk vatandaşları GSS kapsamına alınmıştır.

 • Sosyal güvencesi bulunan işçi(4/a), esnaf(4/b), memur(4/c) olanlar ile bu sigortalılıklarından dolayı aylık alanların durumlarında değişiklik olacak mı?

  Hayır. GSS kapsamında devam edecekler.

 • Kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b’liler) 60 günden fazla prim borcu olan ancak ödeme veya taksitlendirmede bulunmayan sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?

  Talepleri halinde 60/1/g bendi kapsamında GSS'li sayılabileceklerdir.

 • Kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b’ liler) (4/a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak çalışanlarsa sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?

  Bu kişiler Genel Sağlık Sigortalısı sayılıp primleri ödenmek koşuluyla sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

 • 18 yaşın üzerindeki çocukların sağlıktan yararlanma durumu nasıl olacaktır?

  Lise ve dengi öğrenimden mezunlar için 20, Yükseköğrenimden mezunlar için için 25 yaşına kadar 2 yıl daha primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle GSS'li sayılırlar.

 • 18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/ çalışmayan erkek çocukların sağlıktan yararlanma durumu nasıl olacaktır?

  Başka kapsamda genel sağlık sigortalılığı bulunmayanlar Kanun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında resen tescil edileceklerdir. Gelir testine gidip geliri düşük çıkanlar 60/1/c-1 kapsamına geçirileceklerdir.

 • Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocukların gelir testinde ana ve babasının gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alınacaktır?

  Aynı hanede yaşayan aile içindeki gelirin kişi başına düşen kısmı dikkate alınacaktır.

 • Öğrenim görmesi nedeniyle ailesi ile aynı hanede yaşamayan 25 yaşından küçük çocuklar, gelir testi yapılırken dikkate alınacak mıdır?

  Aynı hanede yaşayan aile içindeki gelirin hesabında dikkate alınır.

 • Ana ve babasının sosyal güvencesi olmayan çocuklar sağlıktan yararlanmak için ne yapacaktır?

  18 yaş altında anne ve babasonda bakmakla yükümlü olmayan çocuklar primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle GSS'li sayılırlar. Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yeterlidir.

 • 1/1/2012 tarihinden önce 3816 sayılı Kanuna göre yeşil kartı olanlar, sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?

  1/1/2012 tarihinden önce yeşilkart sahipleri Kanunun 60/1/c-1 kapsamında GSS'li sayılarak sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

 • 1/1/2012 tarihinden sonra yeşil kart vizeleri dolanların sağlık yardımlarından yararlanması için ne yapması gerekmektedir?

  Yeşilkart vizeleri bitenler SYDV'larına gelir testi başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 • Gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına il ilçelerde nerelerde bulunur?

  İletişim bilgilerine www.aile.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Gelir testi yaptırmak isteyenler müracaat formunu nereden temin edilebilir?

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından

 • Her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 31/1/2012 tarihine kadar gelir testi için müracaat etmezlerse ne olacaktır?

  Resen 60/1/g kapsamında tescil edilirler. Ancak 6824 sayılı Kanun ile ilk defa 1/4/2018 tarihine kadar ilk defa gelir testine gidenlerin gelir testi sonucu ilk testil tarihine kadar götürülür.

 • Gelir testi yaptıranların daha sonra hangi işlemleri yapması gerekmektedir?

  Gelir testi sonucuna göre eğer prim ödemleri gerekiyorsa primlerini ödeyerek gerekmiyorsa herhangi bir işlem yapmadan GSS'den fayadalanabilirler.

 • Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar gelir testi yaptırmaları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına hangi sürede başvurmaları gerekmektedir?

  Tebliğ tarihinden itiabren bir ay içinde gelir testine başvurmaları gerekmektedir.

 • Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayanlar/sona erenler gelir testi yaptırmak istememeleri durumunda ne yapmalıdır?

  Gelir testi başvurusunda bulunmayanlar resen tescil edilip 2017 yılı için 53,33 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

 • Gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olanların bakmakla yükümlü olduğu kişileri de prim ödeyecek mi? Gelir testine başvurulması kişilere hangi hakkı sağlamaktadır?

  60/1/g bendi kapsamında olanların bakmakla yükümlüleri de kendisinden faydalanarak sağlık hizmetlerinden faydalanacaklardır. Gelir testi sonucuna göre 60/1/c-1 kapsamında olanların bakmakla yükümlüleri bulunmamaktadır. Gelir testi sonucu 60/1/c-1 kapsamına geçenlerin primleri Devlet tarafından ödenmektedir.

 • Gelir testi işlemi yapılırken neler dikkate alınmaktadır?

  Kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı dikkate alınır.

 • Gelir testi sonucu, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altında olanlar prim ödeyecek midir?

  Gelir testi sonucu, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altında olanların primleri Devlet tarafından ödenecektir.

 • Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ne kadar prim ödeyecektir?

  Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar 2017 yılı için 53,33 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

 • Gelir testi yaptırmak istemeyenler ne yapmalıdır?

  Gelir testi yaptırmak istemeyenler resen tescil edilip 2017 yılı için 53,33 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

 • “Gelir testi müracaat bildirim” yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde vakfa müracaat etmeyenlere ne işlem yapılacaktır?

  Gelir testine gittiği tarihten itibaren gelir testi sonucu uygulanacaktır. Önceki dönem için resen 60/1/g tescilleri yeni gelir testi sonucuna kadar uygulanacaktır.

 • Çalışmayanlar ve ayrıca gelir testi yaptırmak istemeyenler uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından nasıl yararlanabilirler?

  Uzun vadeli sigorta kollarını isteğe bağlı sigorta ile ödemek isteyenler için genel sağlık sigortası primleri de tahsil ediliyor olup bu kapsamda GSS'li sayılmaktadırlar.

 • 2022 sayılı Kanuna göre 1/1/2012 tarihinden önce 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?

  Bu kişilerin primleri Aile Bakanlığı tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortasından faydalanırlar.

 • Geçici köy koruyucusu olan veya bu Kanuna göre aylık alanlar, 1/1/2012 tarihinden sonra sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?

  Bu kişiler 17/04/2017 tarihine kadar ilgili Kurumlarınca tescil edilmek suretiyle GSS'li sayılmış olup bu tarihten sonra 4/a'lı sigortalı olmaları nedeniyle GSS'den faydalanmaktadırlar. Ancak 442 sayılı Köy Kanunun ek 16 ıncı maddesi kapsamında aylık alanların genel sağlık sigortalılığına ilişkin işlemlerde 17/ 04/2017 tarihi öncesindeki uygulamalar devam etmektedir.

 • Avukatlık stajı yapanların sağlıktan yararlanma durumu nasıl olacaktır?

  Avukatlık Stajı yapanların Tescil ve Prim işlemleri Barolar Birliği tarafından yapılmak suretiyle Genel Sağlık Sigortasından faydalanırlar.

 • Banka sandıklarına tabi sigortalı veya emekli olanların sağlık yardımlarından yararlanmak için herhangi bir işlem yapmaları gerekmekte midir?

  Bu kişiler genel sağlık sigortası kapsamı dışındadırlar.

 • Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan prim ödeme gün sayısını tamamlayıp, yaş şartının dolmasını bekleyenlerden herhangi bir sigortalılığı bulunmayanlar genel sağlık sigortasından nasıl yararlanacaktır?

  Bu kişiler başka kapsamda genel sağlık sigortalısı değillerse gelir testine başvurarak veya resen tescil edilerek GSS'li sayılırlar.

 • Part-time çalışan kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmaları için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi?

  1/10/2016 sonrasında bakmakla yükümlü olunmayan ve 20 günden az kısmi süreli çalışmalarda kalan günlerde GSS kapsamına alınırlar. Bu tarihten önceki kısmi süreli çalışmalarda eksik günler GSS'li olarak tamamlanır.

 • Part-time çalışanlardan kimlerin ay içindeki eksik bildirilen günlerini genel sağlık sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır?

  1/10/2016 sonrasında bakmakla yükümlü olunmayan ve 20 günden az kısmi süreli çalışmalarda kalan günlerde GSS kapsamına alınırlar. Bu tarihten önceki kısmi süreli çalışmalarda eksik günler GSS'li olarak tamamlanır.

 • İkamet adresi Türkiye’de olmakla birlikte yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının gelir testi için başvurması gerekmekte midir?

  İkamet adresi Türkiye'de bulunan Türk Vatandaşları resen 60/1/g kapsamında tescil ediliyor olup bu kişilerden 60/1/c-1 kapsamına geçmek isteyenler gelir testine başvurabilirler.

 • Türkiye’de çalışırken işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına gidenlerin durumu ne olacak?

  Türkiye'de ikamet etmeyen Türk vatandaşları fenel sağlık sigortası kapsamında değillerdir.

 • Burs kazanan eşiyle birlikte ABD’ye veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye giden, ancak kendisi ev hanımı olarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı?

  İkamet adresleri Türkiye'de bulunmayan kişiler GSS'li sayılmazlar.

 • Çifte vatandaşı olup, Türkiye’de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacaktır?

  Başka ülkede sağlık hizmetlerinden faydalanan kişiler genel sağlık sigortası kapsamında değildirler.

 • T.C. vatandaşı olup yurt dışına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını gelir testine başvurabilecek mi?

  Yurtdışında bulundukları sürede ikametlerini yurtdışına aldırmaları halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklardır.

 • Eğitim için yurtdışına giden ve sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından karşılanan vatandaşlar ne yapacaktır?

  Başka ülkede sağlık hizmetlerinden faydalanan kişiler genel sağlık sigortası kapsamında değildirler.

 • Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye’de sigortası bulunmayanlar ne yapacak?

  Yurtdışında bulundukları sürede ikametlerini yurtdışına aldırmaları halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklardır. Türkiye'ye dönmeleri durumunda genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır.

 • Yabancı bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda çalışan gemi adamlarının durumu ne olacaktır? Türkiye'ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?

  Bu kişilerin adres kayıt sistemine bakılarak işlem yapılacak olup. Adresi Türkiye'de bulunanla GSS kapsamına alınmaktadır. İkili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde çalışanların belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla 60/g tescilleri iptal edilecektir.

 • Türkiye’de bir yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan yabancılar ne yapacaktır?

  Bu kişiler talep etmeleri halinde Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında GSS'li sayılırlar. 2017 yılı için aylık 426 TL ödeyerek GSS'den faydalanabilirler.

 • Ülkemizde bir yıldan fazla süre ile ikamet eden ve kendi ülkesinden sigortalı veya emekli olan İngiltere vatandaşları, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?

  Bu kişiler sigortalılığı kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlarsa ve talep etmeleri halinde Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında GSS'li sayılırlar. 2017 yılı için aylık 426 TL ödeyerek GSS'den faydalanabilirler.

 • Türkiye’de oturma izni almış, sigortası olmayıp özel sağlık sigortası bulunan yabancıların durumu ne olacak?

  Bu kişiler talep etmeleri halinde Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında GSS'li sayılırlar. 2017 yılı için aylık 426 TL ödeyerek GSS'den faydalanabilirler.

 • Türkiye’de bir yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sigortası bulunmayan yabancılar gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuracaklar mı?

  Yabancı uyrukluların gelir testine başvurması mümkün değildir.

 • Hem bakmakla yükümlü statüsünde hem de sigortalı olan birisi sağlık hizmetlerini hangi kapsamda alacaktır? 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir?

  Kendi Sigortalılığı üstün olacaktır. Genel Sağlık Sigortası 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiş olup tüm Türk vatandaşları GSS kapsamına alınmıştır.

 • Bekarım ve hamileyim, babamdan dolayı sağlıktan faydalanıyorum. Doğum öncesi kontroller ve doğum yapmam halinde doğum masraflarım için babamın sağlık güvencesinden faydalanabilir miyim? Ayrıca çocuğumun doğması halinde sağlıktan nasıl faydalanacaktır?

  Bakmakla yükümlülük kapsamdına sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. 18 yaş altı bakmakla yükümklüsü bulunmayan çocukların tescili 60/1/c-1 kapsamında yapılacak olup primleri devlet tarafından ödenecektir.

 • Sosyal güvenliği olmayan anneyim yeni doğan çocuğum için nasıl provizyon almalıyım?

  18 yaş altı bakmakla yükümklüsü bulunmayan çocukların tescili 60/1/c-1 kapsamında yapılacak olup primleri devlet tarafından ödenecektir.

 • Hiçbir sosyal güvencem yok. Sağlık hak sahipliğinden yararlanabilir miyim?

  Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan Türk vatandaşları resen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.

 • Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlara, çalışmadıkları sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primi ödenecek mi?

  1/10/2016 sonrasında bakmakla yükümlü olunmayan ve 20 günden az kısmi süreli çalışmalarda kalan günlerde GSS kapsamına alınırlar. Bu tarihten önceki kısmi süreli çalışmalarda eksik günler GSS'li olarak tamamlanır.

 • Sağlık hak sahipliği için gelir testi yapılırken asgari ücretin brüt tutarı mı yoksa net tutarı mı dikkate alınmaktadır?

  Brüt tutarı esas alınır

 • Genel Sağlık Sigortası prim tespiti yapılırken, aile içinde gelir testine kimler dahil olur?

  Aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba

 • Genel Sağlık Sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanmasını isteyenlere uygulanacak olan gelir testinde ne gibi hususlara dikkat edilecektir?

  Tebligatın kişiye ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde SYDV'na başvurması gerekecektir.

 • Yapılan gelir testi sonucunda tespit edilen aylık gelirimin asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması halinde Genel Sağlık Sigortası primlerimin tamamını kendim mi ödeyeceğim?

  Evet. Yapılan gelir testi sonucunda tespit edilen aylık gelirimin asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması halinde kişi aylık 53,33 TL ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlülerini genal sağlık sigortasından faydalandırabilir.

 • SSK'dan erkek yetim kız yetim veya dul aylığı alan bir kişi İsteğe bağlı sigortalı olması halinde genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekir mi?

  Kurumdan aylık alan veya sigortalı olanlar ayrı bir genel sağlık sigortası tescili yaptırmayacaklardır.

 • Genel Sağlık Sigortası prim oranı ne kadardır?

  Gelir testi sonucu primleri kendisi tarafından ödeyerek genel sağlık sigortasından faydalananlar için brüt asgari ücretin %3'ü (2017 yılı için) oranındadır.

 • SSK kapsamında çalışmaya başlayan Harp Malulüyüm. Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek miyim?

  Bu kişilerin ayrıca prim ödemelerine gerek bulunmamaktadır.

 • İşsizlik sigortasından yararlananlar sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamına alınacak mı?

  İşszilik sigortalılığı kapsamında genel sağlık sigortasından faydalanabilecektir.

 • Geçici 20. madde sandıklarına tabii olarak çalışan vatandaş sağlık aktivasyonu için nereye başvurmalıdır?

  Geçici 20. madde kapsamında sandıklardan sağlık yardımları alana genel sağlık sigortası kapsamı dışındadırlar.

 • Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan sigortalılar sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilir?

  Bakmakla yükümlülük kapsamdına sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Eğer bakmakla yükümlülük kapsamında değillerse ay içinde genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlayarak genel sağlık sigortasından yararlanabilirler.

 • 19 yaşında ki bir erkek lise öğrencisi mezun oluğu tarihten itibaren ne kadar daha ebeveynlerinin üzerinden bakmakla yükümlü ise sağlık hizmetinden faydalanabilir?

  Liseden mezun olanlar için 20 yaşını geçmemek üzere mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl daha genel sağlık sigortasından faydalanabilirler.

 • 26 yaşında yükseköğrenimi bitiren bir erkek öğrenci, 6663 sayılı kanun 26 ve 27 maddelerine göre, ebeveynlerinin üzerinden bakmakla yükümlü ise mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl süreyle sağlık hizmetinden faydalanabilir mi?

  Hayır. Yükseköğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek üzere mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl daha genel sağlık sigortasından faydalanabilirler.