• Sitemize Puan Verin
 • A
 • A
 • A
..:: Kategori Seçiniz ::..

MYK

 • MYK'nın personel statüsü nedir ve atanma şekli nasıldır?

  5544 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen personel eliyle yürütülür. MYK münhal(açık) pozisyonları için Maliye Bakanlığı’ndan aldığı daimi işçi kadrolarına İŞKUR'dan sınav sonuçlarına göre gönderilen kişileri istihdam etmek zorundadır. Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK'nın yönetici, uzman veya diğer pozisyonlarına naklen atanması mümkün değildir.

 • Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

  Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

 • Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına Katkısı Nasıl Olacaktır?

  Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitekli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır.

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sistemdeki rolü nedir?

  Bu sistemde koordinasyon MYK tarafından sağlanmakta, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenmektedir. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden bütün karar süreçlerinde de ilgili sosyal tarafların katkılarının esas alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır. Ulusal meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak ulusal yeterliliklerin hazırlanmasında temel girdi oluşturmaktadır. Sınav ve belgelendirme süreci de MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olanlara MYK belgelerinin verilmesi sağlanmaktadır.

 • Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?

  5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

 • Ulusal meslek standardı nedir?

  (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Meslek standartlarının şekli ve içeriği “Meslek Standardı Formatı"na uygun olmak zorundadır. Standardı yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir.

 • Ulusal meslek standartlarının hazırlanması için belirlenen sektörler hangileridir?

  Sektör Komitelerinin oluşturulmasına altyapı sağlayacak olan sektörler belirlenmiş ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sektör Listesi* 1-Adalet ve Güvenlik 2-Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri 3-Bilişim Teknolojileri 4-Cam, Çimento ve Toprak 5-Çevre 6-Eğitim 7-Elektrik ve Elektronik 8-Enerji 9-Finans 10-Gıda 11-İnşaat 12-İş ve Yönetim 13-Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 14-Kültür, Sanat ve Tasarım 15-Maden 16-Medya, İletişim ve Yayıncılık 17-Metal 18-Otomotiv 19-Sağlık ve Sosyal Hizmetler 20-Spor ve Rekreasyon 21-Tarım, Avcılık ve Balıkçılık 22-Tekstil, Hazır Giyim, Deri 23-Ticaret (Satış ve Pazarlama) 24-Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 25-Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri 26-Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme *Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi istişare belgesi sektörel yeterliliklere gönderme yapmaktadır. Sektör terimi, şirketlerin kendi ekonomik faaliyetlerinin, ürünlerinin veya teknolojilerinin (kimya, turizm vb.) temel olarak alındığı kategorileri veya çapraz/yatay mesleki kategorileri (BT, pazarlama, bankacılık vb.) tanımlamak için kullanılmaktadır.

 • MYK Sektör Komiteleri hangi taraflardan oluşmaktadır?

  Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektör Komitesi Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi Eğitim Sektör Komitesi Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi Enerji Sektör Komitesi Finans Sektör Komitesi Gıda Sektör Komitesi İnşaat Sektör Komitesi İş ve Yönetim Sektör Komitesi Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi Maden Sektör Komitesi Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi Metal Sektör Komitesi Otomotiv Sektör Komitesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi Ticaret (Satış ve Pazarlama) Sektör Komitesi Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı (UMS), yeterliliklerin de Ulusal Yeterlilik (UY) olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere görüş oluşturan üçlü yapıda oluşturulan komitelerdir. Sektör Komiteleri aşağıdaki kurum/kuruluşların birer temsilcisinden oluşur: * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, * Milli Eğitim Bakanlığı, * Yükseköğretim Kurulu, * Meslekle ilgili diğer bakanlıklar, * Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları, * MYK. Sektör Komitesinde görev alacak temsilciler bahsi geçen kurum/kuruluşlar tarafından belirlenir. Sektörün ve mesleklerin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve ehliyete sahip kişilerin temsilci olarak belirlenmesi esastır. Sektör komitesi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bu sürenin sonunda aynı kişiler yeniden görevlendirilebilirler. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de sektör komitesi çalışmalarına danışman olarak davet edilebilir. Üniversitelerin dışında kalan ve sektör komitesi üyesi olmayan, ancak görüşülen konularla ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ya da uzman kişiler gündemdeki konularla ilgili görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.

 • MYK Sektör Komitelerinin görevleri nelerdir?

  MYK Sektör Komitelerinin Görevleri; * Meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi hususlarında öneride bulunmak. * Meslek standardı ve yeterlilik formatı konusunda görüş bildirmek. * Taslak meslek standardı ve yeterlilikleri şekil ve içerik yönünden incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak. * Taslak meslek standardı veya yeterlilikleri hakkında görüş oluşturabilmek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda bu hususu Kuruma bildirmek ve Kurumca uygun bulunan teknik incelemeleri sahada yapmak. * Meslek standartları ve yeterliliklere ilişkin Kurum talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

 • Ulusal meslek standartları nasıl hazırlanmaktadır?

  Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci; * Meslek haritası hazırlama >> Alt sektör/meslek alanlarının belirlenmesi >> Alt sektör/meslek alanı içerisindeki mesleklerin belirlenmesi >> Mesleklerin sınırları, kapsamı, seviye ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi * Başvuru ve görevlendirme >> UMS hazırlama başvurusu >> Başvuru değerlendirme >> Görevlendirme * Taslak geliştirme >> Teknik bilgilendirme >> Taslak meslek standardı geliştirme >> Görüş sunma * Doğrulama >> MYK ilgili sektör komitesine sunam >> İnceleme ve değerlendirme * Onaylama ve yürürlük >> MYK Yönetim kurulu onayı >> Resmi Gazetede yayınlama

 • Ulusal meslek standartları hangi sıklıkta güncellenmektedir?

  Ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Beş yıllık süre dolmadan gelen güncelleme talepleri de MYK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmekte ve taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.

 • Ulusal meslek standardı güncelleme süreci nasıl yürütülmektedir?

  Ulusal Meslek Standardı Güncelleme Süreci; ADIM 1: Yeniden değerlendirme, Güncelleme Taleplerinin Alınması Ulusal meslek standartlarına yönelik güncelleme talepleri “Ulusal Meslek Standardı Güncelleme Talep Formu” ile alınır. Ulusal meslek standartlarının yayımlanmasının üzerinden beş yıl geçmeden de gerek görülmesi halinde ilgili taraflarca güncelleme talebinde bulunulabilir. ADIM 2: Güncelleme Yapılması Güncelleme talebi değerlendirilir, güncellemeye gerek görülmediği durumlarda, karar gerekçeleriyle birlikte talepte bulunan kuruluşa bildirilir. Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar sonucunda meslek standartlarındaki güncellemeler mesleğin seviyesi, kapsam ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, güncellemeler ilgili tarafların görüşüne sunulur. ADIM 3: Sektör Komitesi İncelemesi Güncellenen ulusal meslek standartları, değişiklikleri gösterir dokümanlar ile birlikte sektör komitesine sunulur. ADIM 4: Yönetim Kurulu Onayı ve Resmi Gazete’de Yayımlanma Sektör komitesinde incelenip doğrulanan güncellenmiş ulusal meslek standartları MYK Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan güncellenmiş ulusal meslek standartları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

 • Ulusal meslek standartlarının iş piyasasına ve eğitim dünyasına faydası nedir?

  Ulusal meslek standartları, bireylerin mesleğini icra edebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Söz konusu standartlar, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, MYK tarafından görevlendirilen sektörünü temsil kabiliyetine sahip kurum/kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan meslek ve sektörle ilgili tarafların temsil edildiği (kamu kesimi ve sosyal taraf temsilcilerinin yer aldığı) çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu sayede meslek standartları, ilgili meslekte istihdam edilen bireylerden iş piyasasının talep ettiği nitelikleri tanımlamaya imkân sağlamaktadır. Ulusal meslek standartları temel alınarak hazırlanan ulusal yeterliliklerde yürütülen ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri iş piyasasının talep ettiği niteliklere sahip bireylerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda ulusal meslek standartları ölçme, değerlendirme ve belgelendirme şartlarının tanımlandığı ulusal yeterliliklere girdi teşkil etmektedir. Ulusal meslek standartları, orta öğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim düzeyinde üniversiteler tarafından meslekî ve teknik eğitim ve öğretim programları ile de uyumlu hale getirilmekte ve bu sayede iş piyasasının talep ettiği meslek profiline uygun bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. İş analizine dayalı ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ulusal meslek standartları; iş piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlara insan kaynakları yönetim süreçlerinde (görev tanımlarının oluşturulması, personel seçiminin yapılması, eğitim, performans değerleme, iş değerleme vb.) kullanabilmeleri açısından önemli girdi sağlamaktadır.

 • Ulusal yeterlilik nedir?

  Ulusal yeterlilikler; Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan, Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan, Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan, MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

 • Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler arasındaki temel fark nedir?

  Ulusal meslek standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Ulusal yeterlilikler ise, meslek standartlarını temel alarak geliştirilmekte ve ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen bireylerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacağına, başarı ve belgelendirme şartlarına ilişkin unsurları içermektedir. Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

 • Ulusal yeterlilikler nasıl hazırlanmaktadır?

  Ulusal Yeterlilik Hazırlama Süreci; 1-İlgili kuruluş tarafından UY hazırlama başvurusunun MYK'ya yaplması 2-Başvurunun MYK tarafından değerlendirilmesi 3-Başvuru sahibi kuruluşun UY hazırlamak üzere görevlendirilmesi (kuruluşla iş birliği protokoli yapılması) 4-Görevlendirilen kuruluşa MYK tarafından UY hazırlama konusunda teknik bilgilendirmenin yapılması 5- Görevlendirilen kuruluş tarafından teknik bilgilendirme doğrultusunda UY taslağın hazırlanması TASLAK YETERLİLİK 6-Hazırlanan UY taslağın ilgili tarafların görüşüne en az 1 ay süre ile sunulması 7-Gelen görüşlerin değerlendirilmesi ve taslağa yansıtılması 8-Taslak yeterlilikte tanımlanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin pilot uygulama yapılması 9-UY taslanğının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MYK ilgili Sektör komitesine sunulması 10-Uygun bulunan yeterlilik taslaklarının MYK yönetim kurulu onayına sunulması 11-Uygun bulunan yeterlilik taslaklarının MYK yönetim kurulu onaylayarak yürürlüğe girmesi ULUSAL YETERLİLİK

 • Ulusal yeterliliklerin güncellenmesine bağlı olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine yönelik alınması gereken önlemler neler?

  Ulusal yeterlilikte güncelleme yapılması durumunda hali hazırda ilgili ulusal yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin belgelerinin geçerliliği belge geçerlilik süresi sonuna kadar korunur. Belgeli kişiler, belge geçerlilik süresi sonunda güncel ulusal yeterlilikte yapılan değişiklikler çerçevesinde yeniden değerlendirilir ve başarılı adayların belgeleri yenilenir. Yeterliliğin önceki haline göre belgelendirilmiş olan belge sahipleri belge geçerlilik süresi sonunu beklemeden güncel ulusal yeterliliğe uygun olarak belge talebinde bulunabilir.

 • Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?

  Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

 • Hangi Mesleklerde MYK belgeleri verilecektir?

  5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

 • Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işlemektedir?

  Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

 • Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak için gereken şartlar nelerdir?

  5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre Kurum tarafından sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir. Akreditasyon sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması, dokümantasyonu, uygulanmaya başlanması ve ardından akreditasyon kuruluşu tarafından yerinde denetimleri içeren bir süreçtir. Bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (www.turkak.org.tr) detaylı bilgi edinilebilir.Yetkilendirmeye ilişkin diğer hususlar ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

 • Mesleki Yeterlilik Belgelerinin uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliği nasıl sağlanacaktır?

  MYK'nın en önemli görevlerinden biri Türk işgücünün küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelik ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için söz konusu belgelerin akreditasyon sistemi ile kalite güvencesinin sağlanması ve uluslar arası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi ise MYK tarafından işletilen kalite güvence önlemlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesindeki çok taraflı tanıma anlaşmasına taraf olan akreditasyon kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.

 • Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu nedir?

  Ulusal Yeterlilik Sisteminde eğitim kurumlarının akreditasyonu; yetkili bir kurum tarafından, eğitim kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri, MEB, YÖK, eğitim akreditasyon kuruluşları ve işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak MYK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu MYK tarafından yetkilendirilecek eğitim akreditasyon kuruluşları tarafından yapılacaktır.

 • Ulusal Europass Merkezi Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

  Europass, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur. Kişilerin beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketliliği sağlamada önemli bir araçtır. Ulusal Europass Merkezlerinin Görevleri: Europass belgelerinin yönetimini koordine etmek; Europass'ı ve Europass belgelerini tanıtmak; Bilgi ve rehberlik merkezlerinin Europass ve Europass belgeleri hakkında iyi bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Tüm Europass belgelerinin ayrıca kağıda basılmış versiyonlarının bulunmasını sağlamak, Avrupa Ulusal Europass Merkezlerinde bir ulusal ortak görevi yapmak. Europass belgeleri ve diğer hususlarda ayrıntılı bilgi www.europass.gov.tr adresinden edinilebilir.

 • Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

  AYÇ, Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için bir karşılaştırma aracı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerini birbirine bağlayan ortak referans çerçevedir. AYÇ tavsiye kararı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilmiştir. Avrupada her ülkenin Ulusal Yeterlilik Çerçevesini (UYÇ) oluşturması ve bu referans çerçeve ile ilişkilendirmesi hedeflenmektedir. Bu sayede farklı ülke ve sistemler arasında açık ve kıyaslanabilir mekanizma oluşturulacaktır. UYÇ ile bireylerin sahip oldukları öğrenme çıktılarının tanınması, biriktirilmesi ve taşınması sağlanacaktır. Türkiye’de Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanmasından ve AYÇ ile referanslandırılmasından MYK sorumludur. AYÇ ve UYÇ ile ilgili ayrıntılı bilgi MYK Web Sitesinden elde edilebilir.

 • 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

  Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 • Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

  Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

  25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

 • Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 • Kimler yararlanıcı olabilir?

  Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

 • Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

  Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

  Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

 • Kimler Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olabilir?

  MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, Türk Akreditasyon Kurumu ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının; Kurucuları, ortak, idareci, müdür, temsilci, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel sekreter ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili diğer yöneticileri ile belgelendirme süreçlerinde yer alan teknik ve idari personelinin 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen; devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya karşı işlenen suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik suçları ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olması, iştigal ettiği; ticari, mesleki ve sanatsal alanlarda meslek ve sanatının icrasından yasaklanmamış olması, Akreditasyon ve yetkilendirileceği yeterliliklerle ilgili belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebilecek gerekli; sisteme, insan kaynaklarına ve teknik, mali, fiziki özelliklere ayrıca yetkilendirileceği alanda yasal düzenleme bulunuyorsa düzenlemede belirtilen şartlara sahip olması ve Sınav ve belgelendirme süreçlerinde görev alacak personeli arasında, son iki yıl içerisinde MYK tarafından her hangi bir kuruluşun yetkisinin iptaline kasıtlı eylemi ile neden olan kişi ya da kişilerin bulunmaması gerekmektedir.

 • Kimler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olabilir?

  MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına (YBK) başvuru yapabilir. (Adayların sınav ve belgelendirme süreçleri YBK’lerce yürütülmekte olup, sürece ilişkin ayrıntılar YBK’lerce belirlenerek adayların erişimine sunulur.) Başvuruyu alan YBK, söz konusu yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre sınav ve belgelendirme başvurularını değerlendirir. Başvuruları uygun bulunan adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

 • Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?

  Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. Kişi kendisini geliştirerek ya da hâlihazırda sahip olduğu diğer alan(lar)da bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayarak, yatay ve dikey geçişlerle farklı ulusal yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir. Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunabilir? Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışındaki tüm meslekler 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamına girmektedir. Sınav ve belgelendirmesi yapılan mesleklere http://www.myk.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Mesleki yeterlilik kurumu 2016 yılı belge masraf karşılıkları ile yetkilendirme faaliyetlerine ilişkin bedeller nelerdir?

  A) BELGE MASRAF KARŞILIĞI: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 36 ncı madde birinci fıkra (a) bendine göre, BELGE MASRAF KARŞILIĞI (Tüm Seviyeler İçin) 60 TL Belge Masraf Karşılığı T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube TR29 0001 0025 3256 2631 4150 28 hesaba yatırılmalı B) YETKİLENDİRME BAŞVURU MASRAF KARŞILIĞI: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendrime Yönetmeliği 36 ncı madde birinci fıkra (b) bendine göre, (Yeterlilik sayısına bakılmaksızın ilk yetkilendirmede ve yetki kapsamının artrırılması için yapılacak her başvuruda alınacaktır.) YETKİLENDİRME BAŞVURU MASRAF KARŞILIĞI 590 TL Yetkilendirme Başvuru Masraf Karşılığı T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube TR13 0001 0025 3256 2631 4150 25 hesaba yatırılmalıdır. ÖNEMLİ: Yetkilendirme Başvuru Masraf Karşılığı tabloda belirtilen hesap numarasına yatırılırken açıklama kısmına ilgili kuruluş vergi numarasını belirtmek zorundadır. C) YILLIK AİDAT: Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 26 ncı maddesi (d) bendine göre, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları İçin: 0-500 ADET ARASI BELGE İÇİN 5.800 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 501-750 ADET ARASI BELGE İÇİN 7.250 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 751-1200 ADET ARASI BELGE İÇİN 9.050 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 1201-1800 ADET ARASI BELGE İÇİN 11.300 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 1801-2700 ADET ARASI BELGE İÇİN 13.900 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 2701-4000 ADET ARASI BELGE İÇİN 15.950 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 4001-6000 ADET ARASI BELGE İÇİN 19.700 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 6001-9000 ADET ARASI BELGE İÇİN 24.380 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 9001-18000 ADET ARASI BELGE İÇİN 29.000 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR 18001 ve üzeri ADET ARASI BELGE İÇİN 34.800 TL YILLIK AİDAT TUTARI ALINIR Ç) DENETİM BEDELİ: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 36 ncı madde birinci fıkra (ç) bendine göre, DENETİM BEDELİ (ADAM-GÜN) 1.250 TL Denetim Bedeli T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube TR83 0001 0025 3256 2631 4150 26 hesabına yatırılmalıdır. D) TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTEYEN YABANCILARIN SAHİP OLDUKLARI MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARININ DOĞRULUNUN BELİRLENMESİ İÇİN BAŞVURU MASRAF KARŞILIKLARI: Türkiye'de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğrulunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 6 ncı maddesi çerçevesinde, Türkiye'den Başvuranlar İçin 290 TL Yurtdışından Başvuranlar İçin 150 Dolar veya 120 euro Bedellerin ödeme zamanları, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır. E) SEMİNER BEDELİ: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 17 nci madde birinci fıkrasına göre, SEMİNER BEDELİ (Kişi Başı) 250 TL Seminer Bedeli T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube TR35 0001 0025 3256 2631 4150 17 hesaba aktarılmalıdır.