KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu'nun 10. maddesi "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" madde başlığı altında veri sorumlusu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK'nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu Eskişehir yolu Söğütözü Mah. 2177. Sokak No:10/A Çankaya /ANKARA adresindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın direkt ve dolaylı çözüm ortakları başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair çözüm ortaklarımızla, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5. Kişisel Verilere Erişim ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile Eskişehir yolu Söğütözü Mah. 2177. Sokak No:10/A Çankaya /ANKARA adresindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na normal posta yoluyla iletebilirsiniz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.